HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การแบ่งส่วนงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งส่วนงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ 5 ฝ่าย ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

3.ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย

4.ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย

5.ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

joomla template