HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การแบ่งส่วนงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งส่วนงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ 4 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายธุรการ เป็นหน่วยงานกลางของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุครุภัณฑ์ งานพิมพ์ และงานประสานบริการ เพื่อให้การบริการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักวิจัย ผู้แทนแหล่งเงินทุน ตลอดจนชาวต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย ทำหน้าที่ฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัย จัดประชุมอบรมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการวิจัย ผลิตเอกสารงานวิจัย และจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ฝ่ายประสานงานการวิจัย ทำหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดทำนโยบายและแผนงานของสถาบันฯ ประสานงานโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง ดำเนินการในการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน ประสานงานการดำเนินงานวิจัยระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ กับแหล่งทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ

4. ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ทำหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนงานวิจัย จัดทำทะเบียนเอกสารงานวิจัย ทำโฮมเพจเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้บริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยแก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ให้บริการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย แนะนำรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนงานด้านการวิจัยทั้งในและต่าง ประเทศ รวมทั้งผลิตเอกสารงานวิจัย เช่น รายงานประจำปี รวบรวมบทคัดย่องานวิจัย นามานุกรมแหล่งทุนวิจัย เป็นต้น

joomla template