HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

joomla template