HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

Knowledge Management เรื่องการแจ้งเวียนออนไลน์

การแจ้งเวียนออนไลน์
วิทยากร คุณ จิตตานันท์ ติกุล
ฝ่ายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

joomla template