HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

joomla template