HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

รายงานประจำปี 2555

1. หน้าปก
2. คำนำ
3. กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
4. การดำเนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปีที่ 2
5. การแบ่งส่วนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
7. กิจกรรมในรอบปี
8. ข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา+ความเป็นมา
9. คณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย
10.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
11.คณะอนุกรรมการด้านการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12.โครงการวิจัยและผลงาน
13.จรรยาบรรณนักวิจัย+แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย+โครงสร้างการบริหารงาน
14.ปลิวหน้า
15.ปลิวหลัง
16.รางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัย
17.วารสารเทคโนโลยีสุรนารี+เว็บไซด์วารสาร
18.วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ยุทธศาตร์
19.ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัยและหน่วยงานวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย+งบปรมาณสนับสนุนศูนย์วิจัย
20.สารบัญทั้งหมด+ภาคผนวก
21.สิ่งประดิษฐ์คิดค้น

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

joomla template