HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

กิจกรรม KM สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การแจ้งเวียนออนไลน์

กิจกรรม KM สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เรื่อง การแจ้งเวียนออนไลน์
โดย คุณจิตตานันท์ ติกุล
วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template