HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

กิจกรรม KM สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง Workplace English

กิจกรรม KM สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เรื่อง Workplace English
โดย Kenneth Ray Wingate
วันที่ 3 - 26 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template