HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

กิจกรรม KM การตรวจสอบบทความจากฐานข้อมูล

การจัดการความรู้เรื่อง การตรวจสอบบทความจากฐานข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน RU ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วิทยากร คุณจิตตานันท์ ติกุล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template