HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สถาบันวิจัยและพัฒนาต้อนรับ คณะกรรมการประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา

There are no translations available.

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)

การสัมภาษณ์คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template