HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช. อบรมการใช้ระบบ NRMS เพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2559 และทุน คอบช.

 

วช. อบรมการใช้ระบบ NRMS เพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2559 และทุน คอบช.
วันที่ 22 กันยายน 2557 
เวลา 09.00-12.00 น.


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 (อาคารเรียนรวม2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

joomla template