HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพอากาศ

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพอากาศ
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ทางการศึกษาและสังคมศาสตร์
เงื่อนไขและวิธีการ ในส่วนของกองทัพอากาศจะดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ อาวุธยุทโธปกรณ์ และพัฒนาการรบเป็นหลัก จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก คณะกรรมการมาตรฐานระบบอาวุธของกองทัพอากาศ โดยมีเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นฝ่ายอำนวยการ พิจารณาโครงการ และประสานงานเสนอสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
ระยะเวลาในการขอทุน กันยายนของทุกปี กำหนดส่งคำขอโครงการวิจัยของกองทัพอากาศ
หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร เกียกกาย ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร.241-5979, 241-5953
joomla template