HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (สวพ.ทร.)

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (สวพ.ทร.)
ชื่อทุน ทุนงบงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย การฝึกศึกษาและวิจัยทางด้านยุทธการ
เงื่อนไขและวิธีการ เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ กองนโยบายและแผน 
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ 
83 หมู่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
โทร.441-3454 โทรสาร 475-7211 
Website: http://www.navy.mi.th/nrdo

 

joomla template