HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ชื่อทุน ทุนวิจัยและพัฒนา
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย 1. สาขารัฐศาสตร์ 
2. สาขานิติศาสตร์
เงื่อนไขและวิธีการ ตามระเบียบวิธีวิจัยของรัฐสภา ปี พ.ศ.2536
ระยะเวลาในการขอทุน กันยายน - ธันวาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายประสานงานการวิจัย 
ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
โทร.244-1271 -2 โทรสาร 244-1272  
Website: http://www.parliament.go.th/house-org.htm

 

joomla template