HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยของคุรุสภา
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ลักษณะงานวิจัยที่จะให้ทุนอุดหนุน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาครู โดยคำนึงถึงขอบข่ายหรือประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู 
2. การวิจัยเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
แบ่งทุนเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป และนิสิต นักศึกษา 
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทการวิจัยในชั้นเรียน
เงื่อนไขและวิธีการ 1. การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
1.1 สำหรับสมาชิกที่ขอทุนประเภททั่วไป ประเภทการวิจัยในชั้นเรียน ต้องมีใบรับรองของผู้บังคับบัญชาและที่ปรึกษาในการทำวิจัย ตามแบบของคุรุสภา แบบพร้อมใบสมัคร 
1.2 สำหรับสมาชิกที่กำลังศึกษาต่อ เรื่องที่จะทำการวิจัย ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาแล้ว และมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา เป็นผู้ควบคุมหรือที่ปรึกษาในการทำวิจัย 
2. ผู้รับทุนยินยอมที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อคุรุสภา รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ในการเพิ่มคุณภาพของงานวิจัย 
3. โครงการใดที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว จะมาขอรับทุนอีกไม่ได้ 
4. การจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 จ่ายให้ร้อยละ 30 ของเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับหลังจากทำสัญญาการรับทุนเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 2 จ่ายให้ร้อยละ 30 ของเงินทุนอุดหนุน เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 3 ส่วนที่เหลือจ่ายให้ เมื่อนำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์มาส่งเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลาในการขอทุน ประกาศรับสมัครเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายวิจัย กองวิชาชีพครู 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 282-6846-7 ต่อ 528 โทรสาร 282-1856
joomla template