HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน ทุนบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน และอายุรศาสตร์คลีนิค
เงื่อนไขและวิธีการ 1. ผู้สมัคระดับปริญญาโทต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.5 
2. ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดให้ผู้รับทุนทำงานชดใช้ทุน ณ ที่ใดๆ 
3. กรณีนักศึกษาเป็นข้าราชการประจำที่ลาเรียนโดยได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัด จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
4. สวทช.สงวนสิทธิ์การงดให้ทุนบัณฑิตศึกษาภายในประเทศทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ระยะเวลาในการขอทุน ภายในวันที่ 31 มีนาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร.248-7541-8, 642 - 5191-3 โทรสาร 248-7549 
Website: http://www.nstda.or.th

 

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนภายใต้โครงการสนับสนุนนักวิจัยใหม่
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เงื่อนไขและวิธีการ 1. ควรเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี 
2. เป็นโครงการวิจัยที่มีงปประมาณไม่เกิน 20,000บาท 
3. โครงการวิจัยทุกโครงการาจะได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภานใน สวทช. เพื่อประเมินความเหมาะสมในการให้การสนับสนุน และเมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะได้รับการประเมินผลงานที่ได้จากการดำเนินการของโครงการ 
4. เงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนอาจนำไปเป็นค่าจ้างบุคลากรได้ ค่าดำเนินการหรือจัดซื้ออุปกรณ์ได้เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็น 
5. หน่วยงานที่เสนอโครงการเพื่อการพิจารณาสนับสนุนจะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐบาล โดยหน่วยงานนั้นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอที่จะรองรับให้มีการดำเนินการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมอย่างได้ผลจริงจัง 
6. ผู้ขอทุนควรเป็นผู้ทีเพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกมาไม่เกิน 6 เดือน และกำลังทำงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐบาล
ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทมหานคร 10400 
โทร.644-8150-90 ต่อ 405 โทรสาร 248-7549  
Website: http://www.nstda.or.th
joomla template