HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศมให้มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ตัดสรรเงินงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยและพํมนาดังกล่าวแก่หน่วยงานต่างๆ

ขอบเขตของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
1. เป็นโครงการที่สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
2. เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีออวกาศ และภูมิสารสนเทศ
3. เป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ
4. เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
5. เป็นโครงการที่จะส่งเสริมการสร้างนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่

เงื่อนไขและวิธีการ จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยตามแบบ สทอภ.-วจ1 จำนวน 20 ชุด พร้อมดิจิตอลไฟล์ และมีหนังสือนำส่ง (ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน)
ระยะเวลาในการขอทุน ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน
หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทรศัพท์ 0-2940-6420-9 ต่อ 136 
โทรสาร 0-2561-3035 หรือ 0-2562-0429
Website: http://www.gistda.or.th
joomla template