HOT NEWS

อื่นๆ

PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ชื่อแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  (สวก.)
ชื่อทุน ทุนวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย 1.1 สาขางานวิจัยการเกษตรที่จะขอรับทุนสนับสนุนทางด้านการเงินจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สวก. มี 3 สาขา ดังนี้
1.1.1 สาขาวิจัยด้านการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
1.1.2 สาขาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
1.1.3 สาขาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์

1.2 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. จะให้การสนับสนุนงานวิจัยการเกษตรแต่ละชุดโครงการและ/หรือโครงการที่มีลักษณะ ดังนั้
1.2.1 เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ประกาศให้ความสำคัญเป็นลำดับสูง
1.2.2 เป็นงานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก รวมทั้งงานวิจัยทดแทนการนำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญ
1.2.3 เป็นงานวิจัยที่พัฒนาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วได้ในระยะสั้นเพื่อให้สามารถประยุกต์นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ ชุดโครงการหรือโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากสำนักงานต้องอยู่ภายใต้กรอบงานวิจัยสาขาใดสาขาหนึ่งตามข้อ 1.1 และมีลักษณะโครงการตามข้อ 1.2

1.3 การพัฒนาบุคลากรนักวิจัยในโครงการวิจัยจะเน้นฝึกอบรมหรือดูงานระยะสั้นเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำเพาะมาใช้ในโครงการได้ แต่ไม่ครอบคลุมเรื่องการขอทุนการศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะ ซึ่งอาจครอบคลุมการศึกาาต่อ ต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการบริหาร
เงื่อนไขและวิธีการ

โครงการที่ สวก. จะให้การสนับสนุนจะต้องมีลักษณะดังนี้
1. เป็นโครงการวิจัยทางด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ต่อยอดจากงานวิจัยที่ปรากฎผลสำเร็จมาแล้วพอสมควร ไม่ใช่งานวิจัยพื้นฐานและเป็นงานวิจัยต่อยอดที่ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยอื่นๆ ไม่เน้นงานวิจัยด้านการตลาด ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านนโยบาย แต่ให้ถือเป็นส่วนประกอบได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นจริงๆ
2. ข้อเสนอโครงการต้องระบุผลตอบแทน และวิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านการเงินต่อสำนักงานอย่างชัดเจน
ลักษณะของผลตอบแทน
- สิทธิบัตรเป็นของ สวก.
- ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการ
- รายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างงานวิจัย
นักวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเตมที่ในด้านต่างๆ รวมทั้งการตลาดเพื่อให้ สวก. ได้รับค่าตอบแทนตามที่พึงควรจะะได้
ในกรณีที่โครงการไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือได้รับผลสำเร็จไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้โดยเหตุผลในด้านวิชาการ หรือการตลาด สวก. จะขอรับค่าตอบแทนในส่วนที่ได้รับจริงเท่านั้น
3. ต้องประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม และประโยชน์ที่ภาคเกษตรและเศรษฐกิจส่วนรวมจะได้รับทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามความเป็นไปได้
4. เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกร
5. ควรเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพที่ก้าวหน้าและมีผลการดำเนินงานที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการวิจัยของไทย

ระยะเวลาในการขอทุน ตามประกาศของ สวก.
หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-7435 
โทรสาร 0-2579-7235
Website: http://www.arda.or.th
joomla template