HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ ครั้งที่ 2/2558

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

joomla template