HOT NEWS

ปีงบฯ 2555

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 การเยี่ยมชมความก้าวหน้า โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Administrator 12176
2 อบรม การใช้ระบบ NRPM ในการเสนองบประมาณเพื่อการวิจัย Administrator 5960
3 ประชุม คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาอีสานล่าง ครั้งที่ 3/2555 Administrator 8079
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2555 Administrator 81623
5 Thailand Research Expo 2012 Administrator 22871
6 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 Administrator 141225
7 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับสถาบัน) เข้าทำการประเมินสถาบันปีการศึกษา 2554 Administrator 4775
8 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับหน่วยงาน) เข้าทำการประเมินสถาบันปีการศึกษา 2554 Administrator 9372
9 การประชุมหารือเพื่อปรับปรุงวารสารเทคโนโลยีสุรนารีเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล SCOPUS Administrator 9857
10 การหารือเกี่ยวกับ โครงการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย ระหว่าง มทส. และ สวทช. Administrator 12543
joomla template