HOT NEWS

ปีงบฯ 2555

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเยี่ยมชมความก้าวหน้า โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Administrator 11685
2 อบรม การใช้ระบบ NRPM ในการเสนองบประมาณเพื่อการวิจัย Administrator 5697
3 ประชุม คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาอีสานล่าง ครั้งที่ 3/2555 Administrator 7744
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2555 Administrator 79616
5 Thailand Research Expo 2012 Administrator 21863
6 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 Administrator 135634
7 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับสถาบัน) เข้าทำการประเมินสถาบันปีการศึกษา 2554 Administrator 4667
8 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับหน่วยงาน) เข้าทำการประเมินสถาบันปีการศึกษา 2554 Administrator 8924
9 การประชุมหารือเพื่อปรับปรุงวารสารเทคโนโลยีสุรนารีเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล SCOPUS Administrator 9468
10 การหารือเกี่ยวกับ โครงการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย ระหว่าง มทส. และ สวทช. Administrator 11990
11 การประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1/2555 Administrator 9185
12 เสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการจาก สลช. Administrator 8083
13 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2555 Administrator 5189
14 คณะผู้บริหารจาก สวก. เดินทางมาพบปะคณาจารย์ เพื่อหารือในการดำเนินโครงการวิจัย Administrator 9034
15 การประชุมระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับสำนักวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา Administrator 11351
16 ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555 Administrator 12732
17 เข้าร่วมงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1" Administrator 17780
18 ประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัย เครื่องข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2555 Administrator 5313
19 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Administrator 4203
20 ผู้บริหารและประธานคลัสเตอร์ NRU เยี่ยมชมความก้าวหน้าคลัสเตอร์ด้านเกษตรและอาหาร Administrator 14138
21 คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศึกษาดูงาน Administrator 7215
22 ผู้บริหารและประธานคลัสเตอร์ NRU จาก สกอ. เยี่ยมชมความก้าวหน้า คลัสเตอร์ด้านอุตสาหกรรม Administrator 3809
23 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2555 Administrator 4601
24 คณะผู้บริหารและบุคลากร กองพัฒนาการวิจัย กองทัพอากาศ เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงานวิจัยและระบบเครือข่ายการวิจัยของมหาวิทยาลัย Administrator 7447
25 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวก. เข้าพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง ข้อเสนอโครงการวิจัย และดูงาน Administrator 7101
26 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประกันคุณภาพด้านการวิจัย จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Administrator 3283
27 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2555 Administrator 4904
28 สวทช. ประชาสัมพันธ์ทุนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย Administrator 4612
29 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานระบบจัดการงานวิจัย Administrator 7796
30 สวก. ประชาสัมพันธ์แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย Administrator 14402
31 การติดตามผลการดำเนินงานคลัสเตอร์พลังงาน NRU Administrator 6374
32 Big Cleaning Day ปี 2554 Administrator 6404
33 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2554 Administrator 3732
34 คณะกรรมการ สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม Administrator 8264
joomla template