HOT NEWS

ปีงบฯ 2555

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเยี่ยมชมความก้าวหน้า โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Administrator 12170
2 อบรม การใช้ระบบ NRPM ในการเสนองบประมาณเพื่อการวิจัย Administrator 5958
3 ประชุม คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาอีสานล่าง ครั้งที่ 3/2555 Administrator 8074
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2555 Administrator 81595
5 Thailand Research Expo 2012 Administrator 22855
6 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 Administrator 141027
7 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับสถาบัน) เข้าทำการประเมินสถาบันปีการศึกษา 2554 Administrator 4773
8 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับหน่วยงาน) เข้าทำการประเมินสถาบันปีการศึกษา 2554 Administrator 9362
9 การประชุมหารือเพื่อปรับปรุงวารสารเทคโนโลยีสุรนารีเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล SCOPUS Administrator 9847
10 การหารือเกี่ยวกับ โครงการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย ระหว่าง มทส. และ สวทช. Administrator 12529
11 การประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1/2555 Administrator 9652
12 เสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการจาก สลช. Administrator 8430
13 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2555 Administrator 5527
14 คณะผู้บริหารจาก สวก. เดินทางมาพบปะคณาจารย์ เพื่อหารือในการดำเนินโครงการวิจัย Administrator 9434
15 การประชุมระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับสำนักวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา Administrator 11904
16 ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555 Administrator 13588
17 เข้าร่วมงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1" Administrator 19176
18 ประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัย เครื่องข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2555 Administrator 5739
19 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Administrator 4247
20 ผู้บริหารและประธานคลัสเตอร์ NRU เยี่ยมชมความก้าวหน้าคลัสเตอร์ด้านเกษตรและอาหาร Administrator 15078
21 คณะเกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศึกษาดูงาน Administrator 7572
22 ผู้บริหารและประธานคลัสเตอร์ NRU จาก สกอ. เยี่ยมชมความก้าวหน้า คลัสเตอร์ด้านอุตสาหกรรม Administrator 4015
23 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2555 Administrator 4933
24 คณะผู้บริหารและบุคลากร กองพัฒนาการวิจัย กองทัพอากาศ เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงานวิจัยและระบบเครือข่ายการวิจัยของมหาวิทยาลัย Administrator 7656
25 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวก. เข้าพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง ข้อเสนอโครงการวิจัย และดูงาน Administrator 7318
26 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประกันคุณภาพด้านการวิจัย จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Administrator 3432
27 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2555 Administrator 5264
28 สวทช. ประชาสัมพันธ์ทุนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย Administrator 4663
29 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานระบบจัดการงานวิจัย Administrator 8225
30 สวก. ประชาสัมพันธ์แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย Administrator 15393
31 การติดตามผลการดำเนินงานคลัสเตอร์พลังงาน NRU Administrator 6876
32 Big Cleaning Day ปี 2554 Administrator 6728
33 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2554 Administrator 3759
34 คณะกรรมการ สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม Administrator 8482
joomla template