HOT NEWS

Others News

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 "NU Research Foresight: Beyond 30 years" jirapha 13
2 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 "รัฐประศาสนศาสตร์ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NEW NORMAL" jirapha 12
3 ขอขยายเวลารับสมัครบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conf jirapha 39
4 ขอเชิญชวนท่าน...ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ สพฉ. สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้แผนงานวิจัย "การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)" jirapha 47
5 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Exploratory Research Projects ประเทศโรมาเนีย jirapha 70
6 ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน jirapha 66
7 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ jirapha 65
8 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานแหล่งสืบค้นข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี jirapha 59
9 ขอเชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. jirapha 58
10 ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 jirapha 57

หน้า 1 จาก 29

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template