HOT NEWS

Others News

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
71 ขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 Administrator 124
72 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ Administrator 135
73 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) Administrator 117
74 ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" Administrator 118
75 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 Administrator 117
76 ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 17 Administrator 153
77 ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 Administrator 248
78 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทอดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 136
79 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ NRCT-JSPS-JAAT Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) in Thailand and Japan Administrator 188
80 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" Administrator 149

Page 8 of 30

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
joomla template