HOT NEWS

Annual Report

PDFพิมพ์อีเมล

รายงานประจำปี 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09:09 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09:09 น.

รายงานประจำปี 2559

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 044-224752

 

PDFพิมพ์อีเมล

รายงานประจำปี 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 11:12 น. เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 10:09 น.

รายงานประจำปี 2557 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1.โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี 2557

2.โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย ปี 2557

3.โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาอิสานล่าง ปี 2557

4.รายชื่อศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือห้องปฏิบัติการวิจัย ปี 2557

5.สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2557

6.บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2557

7.บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2557

8.การประชุมวิชาการรระดับนานาชาติ ปี 2557

9.การประชุมวิชาการรระดับชาติ ปี 2557

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 044-224752

 

PDFพิมพ์อีเมล

รายงานประจำปี 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13:12 น. เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 10:09 น.

รายงานประจำปี 2557

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 044-224752

   

PDFพิมพ์อีเมล

รายงานประจำปี 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 11:12 น. เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 10:09 น.

 

รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลดที่นี่

ภาคผนวก ก

ตารางที่ ก.1 รายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ตารางที่ ก.11  รายชื่อทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ตารางที่ ก.12  รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.4  สรุปงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์

ภาคผนวก ข

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาระดับชาติ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ

ภาคผนวก ค

สรุปผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

 

PDFพิมพ์อีเมล

รายงานประจำปี 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09:10 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09:04 น.

1. หน้าปก
2. คำนำ
3. กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
4. การดำเนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปีที่ 2
5. การแบ่งส่วนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
7. กิจกรรมในรอบปี
8. ข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา+ความเป็นมา
9. คณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย
10.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
11.คณะอนุกรรมการด้านการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12.โครงการวิจัยและผลงาน
13.จรรยาบรรณนักวิจัย+แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย+โครงสร้างการบริหารงาน
14.ปลิวหน้า
15.ปลิวหลัง
16.รางวัลและเกียรติคุณทางการวิจัย
17.วารสารเทคโนโลยีสุรนารี+เว็บไซด์วารสาร
18.วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ยุทธศาตร์
19.ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัยและหน่วยงานวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย+งบปรมาณสนับสนุนศูนย์วิจัย
20.สารบัญทั้งหมด+ภาคผนวก
21.สิ่งประดิษฐ์คิดค้น

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

   

หน้า 1 จาก 3

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
joomla template