พิมพ์

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1-5

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2556 เวลา 16:07 น.


โดย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 5 (ปี 2553)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 4 (ปี 2552)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 3 (ปี 2551)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 2 (ปี 2550)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 1 (ปี 2549)