พิมพ์

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2559 เวลา 07:04 น.

ขอแสดงความยินดีกับ

คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส.

ในโอกาสได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

เรื่อง "การศึกษาการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในงานทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์

ผลงานในวารสารระดับชาติตามแนวคิด Lean" ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 "ทองกวาววิชาการ 2559 "

ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.- 1 เม.ย. 59 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่