พิมพ์

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus

เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 16:03 น.

ขอแสดงความยินดี SJST วารสารไทยลำดับที่ 9 ที่เข้าฐานข้อมูล Scopus

ขอแสดงความยินดีกับ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี: Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ซึ่งดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นวารสารทางวิชาการ บทความวิจัย ตลอดจนบทความวิชาการต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยผ่านการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเพื่อเข้าบรรจุในฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาวารสารไทยเข้าฐานข้อมูล Scopus และคัดเลือกวารสาร SJST ให้เป็น 1 ใน 20 วารสารกลุ่มแรกที่จะผลักดันเข้า Scopus กระทั่งเป็นวารสารลำดับที่ 9 ของวารสารไทยที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร มีการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 หัวข้อ “Towards National Impacts and International Quality” มีการเสวนาเรื่อง “ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI” การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล การระดมสมอง เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 และการบรรยายพิเศษจาก SCOPUS มีการมอบรางวัลให้กับวารสารไทยที่ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus สำหรับวารสาร SJST มทส. มี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะ Editor-in-Chief เข้ารับมอบเกียรติบัตรบรรณาธิการดีเด่น และ ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ ในฐานะ Associate Editor of Science รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Mr. Kavit Yagnit และ Mr. Shareef Bhailal, Elsevier ผู้แทนจาก Scopus ในการประชุมดังกล่าว

อนึ่ง วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจัดพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมการรับบทความวิจัยทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ปัจจุบัน วารสารเทคโนโลยีสุรนารีได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพและถูกจัดให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ของจากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) และถูกจัดให้อยู่ในฐานข้อมูล ACI (Asean Citation Index) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา