พิมพ์

พนักงานสบวพ.ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08:07 น.

 

พนักงานสบวพ.ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 2 ท่านโดยจะมีพิธีมอบรางวัล

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี