พิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 18:12 น. เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 18:12 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ

นายดามธรรม จินากูล

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

"ระดับชำนาญการ"

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560