พิมพ์

แบบฟอร์มการจัดทำ Concept Proposal ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 15:09 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10:08 น.

เอกสารประกอบการชี้แจงการส่งข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัยงบประมาณปี 2563 (5 ก.ย.61)

การยื่นข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณปี 2563 (โดย รองผอ.สบวพ.)

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 12ก.ย.61

-  แบบสรุปข้อเสนอโครงการ

ยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563

เอกสารอื่นๆ

คำอธิบายแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 12ก.ย.61

นิยาม SRL 12ก.ย.61

นิยาม TRL 12ก.ย.61

คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ 12ก.ย.61

คู่มือเอกสารแนบสรุปรายโครงการ 12ก.ย.61

-  กรอบการวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-  วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก+ตัวอย่างงานวิจัย (สวทน.)

-  วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก+ตัวอย่างงานวิจัย (วช.)