Print

วช.ประกาศ ทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 [3ทุน]

Last Updated on Thursday, 05 September 2019 14:09 Written by Administrator Thursday, 05 September 2019 11:31

There are no translations available.

>>คลิกดูภาพขยาย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง [ทุนที่ 1]

1. สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf

2. เอกสารแนบท้ายประกาศรับทุน.pdf

3. หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf

4. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัยโครงการวิจัย.pdf

5. แบบฟอร์มแผนงานวิจัย.doc

6. แบบฟอร์มโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.doc

7. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลขอทุน.xlsx

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง [ทุนที่ 2]

1. สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf

2. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ วช. (ทุนแม่ไก่-ลูกไก่).pdf

3. ข้อเสนอโครงการวิจัย.docx

4. คู่มือประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย.docx

5. หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx

6. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx

7. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลขอทุน.xlsx

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง [ทุนที่ 3]

1. สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf

2. เอกสารแนบท้าย ประกาศรับทุน วช. รอบที่ 3.pdf

3. แบบเสนอกิจกรรม.pdf

4. แบบเสนอกิจกรรม.doc

5. คู่มือการจัดทำข้อเสนอ Director.pdf

6. หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf

7. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลขอทุน.xlsx

_________________________________________________________________________________________

ประกอบด้วย 3 ทุน ดังนี้

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

1.1   การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.1.1    ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

1.1.2    ภัยพิบัติ

2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม

2.1    พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

3.1 ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม

สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562

เอกสารประกอบด้วย

 1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สำหรับสถานวิจัยดำเนินการ)
 2. แบบฟอร์มแผนงานวิจัย/แบบฟอร์มโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย/ข้อเสนอโครงการวิจัย/แบบเสนอกิจกรรม จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 5. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ควรส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้สถาบันวิจัยออกใบรับรอง (เพื่อใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด
 6. กรณีโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง ควรส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยออกใบรับรอง (เพื่อใช้แนบในระบบ)
  กรอกแบบเสนอขอขออนุญาตใช้สัตว์ จำนวน 1 ชุด
 7. กรณีโครงการวิจัยที่ดำเนินการเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) ควรส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยออกใบรับรอง (เพื่อใช้แนบในระบบ) กรอกแบบเสนอขอขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) จำนวน 1 ชุด
 8. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRMS

 

กรณีไม่มีการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง/GMO

กรอกข้อมูลในระบบ NRMS และยืนยันการส่งข้อมูลในระบบภายใน วันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น.

กรณีมีการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง/GMO

 1. กรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRMS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง
 2. เมื่อได้รับหนังสือรับรอง และ เอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้วให้แนบเอกสารและ ยืนยันการส่งข้อมูลในระบบภายใน วันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น.

 

หมายเหตุ :

1. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในแผนงาน/โครงการวิจัยต้องไม่ติดค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการ

วิจัย ใดๆ ในระบบ NRMS ระหว่างปี 2551 – 2560 และในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRMS ใน  ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRMS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับหนังสือรับรอง

และ เอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้วจึงทำการนำเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่ง    ทุนวันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดรวบรวมข้อมูลให้สถาบันฯ  ตามที่กำหนดด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

 

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  (ผ่านสถานวิจัยเท่านั้น)

 1. คณาจารย์ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th แต่ยังไม่ยืนยันการส่งข้อมูล
 2. สถานวิจัยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันอังคารที่ 24 ก.ย. 2562
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเอกสาร ใบรับรองการวิจัยในมนุษย์ ใบรับรองการวิจัยในสัตว์ ใบรับรองการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) ให้แก่คณาจารย์ผู้เสนอขอ
 4. คณาจารย์แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ สบวพ.ออกให้แนบในระบบและยืนยันส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th วันที่ 30 ก.ย.62 ภายในเวลา 16.30 น.    (ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการก่อนระบบปิดประมาณ 2-3 วันทำการ)

ฝากประชาสัมพันธ์โดย

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ 4761