พิมพ์

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร Mahidol R2R e-Journal

เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08:12 น.

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำวารสาร Mahidol R2R e-Journal เพื่อเป็นการเผยแพร่

ผลงาน R2R และแลกเปลี่ยนผลงาน R2R ในสาขาวิชาการต่างๆรวมถึงเพิ่มช่องทาง

ในการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีกำหนดเผยแพร่บทความ

ปีละ 2 ฉบับ ผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์ได้ที่ www.r2r.mahidol.ac.th