พิมพ์

ฐานข้อมูล Scopus, ISI, TCI และค่า JIF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17:02 น.

ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Dotoral Researcher) 
ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher)
และทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT Ph.D)ชื่อฐานข้อมูล
Journal Impact Factor
TCI TCI Journal Search


หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป