พิมพ์

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มทส.

ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
1 ผศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย เทคโนโลยีการเกษตร Effect of Trichostatin A on gene expression about DNA and hailstone modification in Cloned Swamp Buffalo Embryos สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายต้น ย่อยสูงเนิน
2 ผศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย เทคโนโลยีการเกษตร การ Differentiation ของ rhesus monkey iPS cell และ ES cell ไปเป็น neural progenitor cell และ hepatocytes สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายกิตติพงษ์ พุฒิขาว (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,052,000 บาท)
3 ผศ. ดร. สุนทร กาญจนทวี เทคโนโลยีการเกษตร Realisation of a Thai-French Master Degree and Continuing Education in Industrial Biotechnology Commission of The Europ ean Communities
4 ผศ. น.สพ. ดร. บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อพื้นเมืองไทยเพื่อการผลิตเป็นอาชีพธุรกิจชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร Functional and physico-chemical properties of freshwater fish proteins researchers สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภายใต้ชุดโครงการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
6 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวชมพูนุช ฆ้องลา
7 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร คุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของเพปไทด์จากโปรตีนปลาไฮโดรไลเซท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวธิดารัตน์ ธูปแช่ม (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,052,000 บาท)
8 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเก ษตร การหาคุณลักษณะและบทบาทในการสร้างสารให้กลิ่นรสของเอนไซม์ gramma-glutamyl-tran-peptidase ที่ผลิตจากแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นายเอกราช พรมเหมา
9 อาจารย์ ดร. โสภณ วงศ์แก้ว เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาผลกระทบจากแผนพัฒนารูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.-2)
10 อาจารย์ ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร เทคโนโลยีการเกษตร ผลของเอทธิลีนและการใช้แบคทีเรียที่มีกิจกรรมของเอนไซม์ 1-amino-cyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase ร่วมกับหัวเชื้อไรโซเบียม ต่อการเจริญของพืชตระกูลถั่วภายใต้สภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียดกับพืช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
11 ผศ. ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาอาหารที่เป็นยาและผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหมเหลืองและอนุพันธุ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
12 ผศ. ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร การสกัดกรดแลคติกและทำให้บริสุทธิ์จากน้ำหมัก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
13 Assoc. Prof. Dr. Jeramy Ward เทคโนโลยีสังคม ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางสาวจิตรลดา ชื่นจันทร์แดง
14 Assoc. Prof. Albert Schulte Schulz วิทยาศาสตร์ Easy to make and handle pointed carbon fiber-based nanosensors for electrochemical scanning tunneling microscopy and voltammetry สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า)
15 Assoc. Prof. James R.Ketudat-Cairns วิทยาศาสตร์ การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากข้าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นายอัครวิทย์ ประวิสุทธิ์
16 Assoc. Prof. James R.Ketudat-Cairns วิทยาศาสตร์ การศึกษาการแสดงออกและสมบัติของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากข้าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางสาวสุกัญญา เลือง
17 Prof. Dr. Sergey V. Meleshko วิทยาศาสตร์ การทำให้เป็นเชิงเส้นของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง 2 สมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายสักกะ สุขมี
18 Prof. Dr. Sergey V. Meleshko วิทยาศาสตร์ การทำสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสามให้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง โดยการแปลงแบบ tangent สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาววริษา นาคพิมพ์
19 รศ. ดร. กนกอร อินทราพิเชฐ วิทยาศาสตร์ การแยก จำแนก และการผสมเลียนแบบกลิ่นรสขนุนจำปาดะไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวมัณฑนา บุตระ (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,052,000 บาท)
20 รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ วิทยาศาสตร์ การสังเคราะห์ซีโอไลต์และดัดแปรสมบัติเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หรือตัวรองรับสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะแทรนซิชัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกนักศึกษารับทุน นายณัฐวุฒิ โอสระคู
21 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางสาวสุนิสา ทองสม
22 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ ผลของการกลายพันธุ์ต่อคุณสมบัติทางเอนไซม์ของ Vibrio carchariae ไคติเนส โดยวิธีการคำนวณค่า pKa สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นายปิยณัฐ หมี่กระโทก (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,052,000 บาท)
23 รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและพลวัตของไอออนที่ถูกซอลเวต:ความเข้าใจลึกซึ้งโดยการจำลองบนพื้นฐานกลศาสตร์ควอนตัม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา วุฒิเมธีวิจัย (WindowII มทส=1,000,000 สกว=1,000,000)
24 รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา วิทยาศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างและพลวัตไออนที่ซอลเวตอยู่ในสารละลายผสมของน้ำและแอมโมเนีย โดยใช้การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลที่ผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุลบนพื้นฐานของวิธีโอเนียม-เอ๊กซ์เอส (ONIOM-XS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางสาวพิไลลักษณ์ กาบบาลี (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,052,000 บาท)
25 รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา วิทยาศาสตร์ ลักษณะของการซอลเวตของไอออนในสารละลายน้ำ : การศึกษาโดยใช้เทคนิคการวัด Synchrotron X-ray absorption spectroscopy ร่วมกับเทคนิคการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลบนพื้นฐานกลศาสตร์ควอนตัม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
26 ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม วิทยาศาสตร์ การพยากรณ์ความเสี่ยงบนพื้นฐานของการอินทิเกรตแบบเศษส่วน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา)
27 ศ. ดร. กฤษณะ สาคริก วิทยาศาสตร์ ปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนและพลวัตในแนฟิออน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
28 ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ วิทยาศาสตร์ การถอดรหัสโครงสร้างของสารและความบกพร่องโดยการคำนวณแบบเฟิร์สปรินซิเปิลและเทคนิคการวัดขั้นสูง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนส่งเสิมกลุ่มวิจัย)
29 ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางนุชลี ชเวิร์ตเฟเกอร์
30 ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ วิทยาศาสตร์ โครงการการศึกษาโครงสร้างการเรียงตัวของอะตอมในสารกลุ่ม II-VI ระหว่างการเปลี่ยนเฟส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
31 อาจารย์ ดร. พนิดา ขันแก้วหล้า วิทยาศาสตร์ การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีและหน้าที่ของโปรตีนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จำเพาะต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดี COS3A สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
32 อาจารย์ ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ วิทยาศาสตร์ โครงสร้างระดับจุลภาคและคุณสมบัติของคาร์บอนคล้ายเพชร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
33 ผศ. ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ วิศวกรรมศาสตร์ การใช้วัสดุปอซโซลานธรรมชาติเพื่อเป็นวัสดุประสาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
34 ผศ. ดร. รจนา โอภาสศิริ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาหน้าที่ของเอนไซม์บีตากลูโคซิเดสของข้าวไอโซไซม์ Os4BGlu12 ในการย่อยผนังเซลล์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
35 ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ ผลึกนาโนของซิงค์ออกไซด์ที่เติมสารเจือด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยแรงเหวี่ยงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
36 ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นางสาวนวลละออง สระแก้ว
37 ผศ. ดร. อุทัย มีคำ วิศวกรรมศาสตร์ งานจัดจ้างที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติก แอซิด เสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
38 อาจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ ซอฟต์แวร์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับการไหลผ่านรูปทรงที่ซับซ้อน 3 มิติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
39 อาจารย์ ดร. จงพันธ์ จงลักษณมณี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุนนางสาวนำพร วัฒนธร
40 อาจารย์ ดร. ฐาปนีย์ อุดมผล วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาการผลิตชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นักศึกษาหัวหน้าโครงการ นายมงคล แก้วนพรัตน์
41 อาจารย์ ดร. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาคุณภาพของชั้นผิวพาสซิเวชันด้านหลัง ต้นทุนต่ำ สำหรับเซลส์แสงอาทิตย์ชนิดผนึกซิลิคอน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
42 อาจารย์ ดร. นิมิต ชมนาวัง วิศวกรรมศาสตร์ เซอร์กิจเบรกเกอร์จุลภาคสัดส่วนสูงสร้างโดยกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
43 อาจารย์ ดร. นิมิต ชมนาวัง วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาเทคนิคลีโธกราฟฟีโดยตรงด้วยรังสีเอ็กซ์สำหรับวัสดุพอลิเมอร์ไว้แสง SU-8/ คาร์บอนเพื่อผลิตโครงสร้างจุลภาคนำไฟฟ้า ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
44 อาจารย์ ดร. นิมิต ชมนาวัง วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาปอดเทียมโดยเทคนิคลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
45 อาจารย์ ดร. พรวสา วงศ์ปัญญา วิศวกรรมศาสตร์ การสึกหรอและความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด AISI H13 and AISI D2 ที่เคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นายศราวุฒิ ตั้นมี
46 อาจารย์ ดร. อติชาต วงศ์กอบลาภ วิศวกรรมศาสตร์ การจำลองระดับโมเลกุลของการดูดซับของคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และก๊าซผสมของสารทั้งสองในรูพรุนของถ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
47 อาจารย์ ดร. จงพันธ์ จงลักษณมณี วิศวกรรมศาสตร์ วิวัฒนาการทางธรณีวิทยาแปรสัณฐานและลำดับชั้นหินของหมวดหินห้วยหินลาดที่สะสมตัวในธารน้ำและทะเลสาป : เน้นการสำรวจแหล่งปิโตรเลียม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นายบุญณรงค์ อาศัยไร่ (WindowII สกว.=1,100,000 บาท มทส.= 1,112,000 บาท)
48 ผศ. ดร. มนต์ทิพย์พา อุฑารสกุล วิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงอัตราการขยายสายอากาศสำหรับงานกระจายโทรทัศน์ท้องถิ่น ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟเอ็มเคบรอดคาซท
49 อาจารย์ ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บจก.เอฟเอ็มเคบรอดคาซท
50 อาจารย์ ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ แพทยศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพจิตและจิตวิญญาณหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในเขตเมือง นครราชสีมา สำนักงานแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์การการสร้างเสริมสุขภาพ
51 ผศ. ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่และเชื่อมโยงเมืองสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาจราจรและขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
52 รศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนการใช้พลังงานทดแทนสำหรับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
53 Assoc. Prof. Dr. Adrian Flood วิศวกรรมศาสตร์ Separation of protein in bulk crystallization สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นายสมชาย เหมาสูงเนิน)
54 Assoc. Prof. Dr. Adrian Flood วิศวกรรมศาสตร์ การตกผลึกของกรดอะมิโนในหลายรูปแบบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาผู้รับทุน นายเล็ก วันทา)
55 ผศ. ดร. โชคชัย วนภู เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีโดยใช้กากและเปลือกมันสำปะหลัง ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัทเชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด
56 ผศ. ดร. โชคชัย วนภู เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาคุณภาพสเปรย์กำจัดกลิ่นชนิดเอนไซม์ UBI-SUT หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท ไบโอเวย์ จำกัด
57 ผศ. ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
58 ผศ. ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กของเถ้าชีวมวล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นายวันโชค เครือหงษ์)
59 ผศ. ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาการชะละลายสารปนเปื้อนโลหะหนักในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมวัสดุปอซโซลาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นายชูวิทย์ นาเพีย)
60 ผศ. ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์)

ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
61 ผศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ เทคโนโลยีการเกษตร Protein and energy requirement of beef cattle Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
62 ผศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ "อินนูลินไหลผ่าน" จากแก่นตะวันเพื่อผสมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
63 ผศ. ดร. พรศิริ จงกล วิศวกรรมศาสตร์ Analysis and Optimal Allocation of Transportation Operators in Hard Disk Drive Production Line ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 ผศ. ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาเทคนิคโอลิโกนิวคลีโอไทด์อาร์เรย์เพื่อตรวจเชื้อก่อโรคปนเปื้อนในเนื้อไก่สด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ นักศึกษาที่รับทุน นางสวาวชนิดา กุประดิษฐ์)
65 ผศ. ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ เทคโนโลยีการเกษตร โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่ออสุจิ Y ของวัว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ นักศึกษาที่รับทุน นายสุรชัย รัตนสุข)
66 ผศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวอภิฎา คล่องแคล่ว)
67 ผศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ วิทยาศาสตร์ Development of multiferroic materials for high density for high density data recording ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 ผศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ วิทยาศาสตร์ Effects of Cu and Mn doping on properties of BF-BT ceramics ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 ผศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน วิทยาศาสตร์ Polypropylene and silk สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ )
70 ผศ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน วิทยาศาสตร์ Polymeric nanostructured materials สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ (Sandwich Program)
71 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ การผลิตพลังงานจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (ระดับชุมชน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
73 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (กรณีศึกษา:ชุมชนขนาดเล็กปริมาณขยะ 3 – 5 ตัน/วัน) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
74 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษากระบวนการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเพื่อนำไปใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กับบริษัทสงวนวงศ์อุตสาหกรรม จำกัด
75 ผศ. ดร. วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา
76 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีกรมทางหลวงจะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณสามแยกนครราชสีมา (ทางแยกถนนมิตรภาพ-หนองคาย) แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2
77 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานในการใช้งาน Rumble Strips เพื่อลดความเร็วจราจร กรมทางหลวงชนบท
78 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาและออกแบบปรับปรุงด้านวิศวกรรม จุดอันตรายบนทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
79 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัทโกลเด้นแพลน จำกัด
80 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ การพัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดแลคติกชนิดแอลและดีจากแป้งมันสำปะหลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
81 ผศ. ดร. อุทัย มีคำ วิศวกรรมศาสตร์ Bullet Proof Material ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท เลเซอร์เวิลด์โพรดักซ์แอนคราฟท์ จำกัด
82 ผศ. ดร. อุทัย มีคำ วิศวกรรมศาสตร์ High HDT HDPE บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
83 ผศ. สพ.ญ. ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวแคทรียา ธนะมูล)
84 รศ. ดร. กนกอร อินทราพิเชฐ วิทยาศาสตร์ Isolation, identification and simulation of maengdana flavor สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล
85 รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวอรสุรางค์ โสภิพันธ์)
86 รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวกมลวรรณ รินทรามี)
87 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร การสร้างกลิ่นของแบคทีเรียที่ชอบเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวนวพร ลาภส่งผล
88 รศ. ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นายวิโรจน์ แบบพิมาย
89 รศ. ดร. ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์และวางแผนระบบผลิตพลังงานทดแทนในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 Kv สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายอุเทน ลีตน
90 รศ. ดร. ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ และพัฒนา maintainer line ของทานตะวัน โดยใช้วิธีรวมโปรโตพลาสต์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
91 รศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห วิศวกรรมศาสตร์ วิจัยการจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
92 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างเชิงซ้อนของเอนไซม์ไคติเนส เอ จากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio carchariae กับตัวยับยั้งที่มีประสิทธิภาพสูง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวสุพรรษา ปานทุม)
93 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน human chitinase like proteins สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ นักศึกษารับทุน นางสาวอารยา รานอก)
94 รศ. ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข วิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ )
95 รศ. ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข วิศวกรรมศาสตร์ การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2549 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
96 รศ. ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความสามารถในการรับกำลังอัดและความทนทานของดินลูกรังผสมจีโอพอลิเมอร์ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาว ปฏิมาพร สุขมาก
97 รศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง เทคโนโลยีการเกษตร ชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อราไมคอร์ไรซา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวนันทิดา วัฒนโรจนพร
98 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างหลักรถโดยสาร ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท เชิดชัยอุตสาหกรรมจำกัด
99 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ วิศวกรรมศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลและการจัดการวัสดุคงคลัง ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท ศรีมงคลขนส่ง จำกัด
100 ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ วิทยาศาสตร์ การระบุโครงสร้างของสารและความบกพร่องโดยการคำนวณแบบเฟิร์สปรินซิเปิล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนวุฒิเมธีววิจัย)
101 ศ. น.ท. ดร. สราวุฒิ สุจิตจร วิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาว เนื้อเพชร สาระศิริ
102 อาจารย์ ดร. นิมิต ชมนาวัง วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาระบบการสร้างลวดลายไมโคร/นาโน โดยใช้เทคนิคการเขียนภาพโดยตรงด้วยแสงซินโครตรอนย่านรังสีเอ็กซ์ผ่านช่องเปิดเคลื่อนที่ซึ่งควบคุมด้วยระบบกลไฟฟ้าจุลภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาผู้รับทุน นายพิทยา ดีกล้า)
103 อาจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย วิศวกรรมศาสตร์ การประเมินผลกระทบและการพัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วม ต่อโครงการพัฒนารูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
104 อาจารย์ ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาล้างเครื่องซักผ้า ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท
105 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบชุดจับยึดและวางสายการผลิตโครงสร้างหลักสำหรับรถโดยสาร ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท เชิดชัยอุตสาหกรรมจำกัด
106 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ HAS Comb Reliability ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
107 อาจารย์ ดร. สัญชัย ประยูรโภคราช วิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ นักศึกษาที่รับทุนคือ นายเกรียงไกร สนัย)
108 อาจารย์ ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ (อิ่มเหลา) วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมการสับเปลี่ยนของโดเมนของ ลีด เซอร์โคเนต ไททาเนต (PZT) ภายใต้กระแสไฟฟ้าสลับ โดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของนิวตรอน I/U CRC in HDD Component, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
109 อาจารย์ ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ (อิ่มเหลา) วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมการสลับเปลี่ยนของโดเมน และการผิดรูปของโครงสร้างพื้นฐานของวัสดุเฟอร์โรอิเล็กตริกภายใต้สนามไฟฟ้าโดยวิธีสเปกโตรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
110 อาจารย์ ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ เทคโนโลยีการเกษตร ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของAzosprillum largimubile และ Azotobactor vineladii ในการปลูกข้าวระบบประณีต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
111 รศ. ดร. วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายนพรัตน์ ผกาเชิด
112 รศ. ดร. สุทิน คูหาเรืองรอง วิศวกรรมศาสตร์ การทำให้แร่ยิปซัมจากการสังเคราะห์มีสีขาวขึ้น บริษัท ลาฟาร์จ เพรสเตีย จำกัด
113 ผศ. ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร คลังข้อมูลสารสนเทศไหมเชิงลึกระดับนานาชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
114 รศ. ดร. มณฑารพ ยมาภัย เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวจุฑามาส คำวงษา
115 Assoc. Prof. Dr. Adrian Flood วิศวกรรมศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการแยกสารอิแนนทิโอเมอร์โดยการตกผลึกพรีเฟอเรนเชียล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษารับทุน นายกิตติศักดิ์ สุวรรณแสง
116 ผศ. ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบและต้านมะเร็งของฮวานง๊อก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวพัชรวรรณ สิทธิศาสตร์
117 รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย วิศวกรรมศาสตร์ Surface Oxidation of Longan seed activated carbon and its adsorption study by Monte Carlo simulation สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
118 รศ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาที่รับทุน นางสาวอัจฉรา กาเอ้ย
119 อาจารย์ ดร. ฉัตรเพชร ยศพล วิศวกรรมศาสตร์ การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของอาคารที่พักอาศัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
120 อาจารย์ ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ UBI-SUT หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา

ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
121 ผศ. ดร. ปิยะวรรณ กาสลัก เทคโนโลยีการเกษตร การยืดอายุการเก็บของขนมถั่วอบเทียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS)
122 ผศ. ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร วิศวกรรมศาสตร์ การใช้ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ในการบำบัดสีย้อมเอโซจากน้ำเสียฟอกย้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวศิริพรรณ คำแน่น (TRF-MAG Window II มทส=100,000 สกว=100,000)
123 ผศ. ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร วิศวกรรมศาสตร์ สมดุลมวลเพื่อการกำจัดฟอสฟอรัสในระบบพื้นที่น้ำชุ่มประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินโดยใช้หินดินดานเป็นตัวกลาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวปิติพร มโนคุ้น (TRF-MAG Window II มทส=100,000 สกว=100,000)
124 รศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง เทคโนโลยีการเกษตร ผลกระทบของหัวเชื้อ PGPR ต่อโครงสร้างชุมชนจุลินทรีย์ท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. นักศึกษาผู้รับทุน นายพงษ์เดช ภิรมย์อยู่ (TRF-MAG Window II มทส=100,000 สกว=100,000)
125 อาจารย์ ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ เทคโนโลยีการเกษตร การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สาหร่ายเส้นแก้ว UBI-SUT หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท ธนาภัทรฟูดส์ จำกัด
126 ผศ. ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ วิศวกรรมศาสตร์ ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
127 อาจารย์ ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนากาวดักแมลงที่ทนต่อแสงอุลตราไวโอเลตสำหรับเครื่องดักแมลงที่ใช้แสง UV ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยี
128 ผศ. ดร. โชคชัย วนภู เทคโนโลยีการเกษตร การปรับปรุงกระบวนการผลิตสุรากลั่นพื้นบ้านไทย ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังคณา เทรดดิ้ง
129 ผศ. ดร. โชคชัย วนภู เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยการใช้ของเสียจากโรงงานสุรากลั่น ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังคณา เทรดดิ้ง
130 ผศ. ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร วิศวกรรมศาสตร์ โครงการการพัฒนากระบวนการบำบัดตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
131 อาจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาการมีส่วนร่วมและประเมินผลกระทบต่อชุมชน สำหรับการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้าโครงการคลองไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.-2)
132 ผศ. ดร. สุนันทา ทองทา เทคโนโลยีการเกษตร การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งสตาร์ซข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
133 Assoc. Prof. James R.Ketudat-Cairns วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสในพืช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย WindowII)
134 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ การศึกษากลไกการดื้อยาปฏิชีวนะผ่านช่องพอรินของแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสีส Burkholderia pseudomallei สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย WindowII สกว.=800,000 บาท มทส.= 400,000 บาท))
135 ผศ. ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร การสกัดสาร Oryzanol จากรำข้าว บริษัท มาบุญครอง ฟู๊ด จำกัด
136 ผศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวปิยรัตน์ คำภูเมือง
137 ผศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย เทคโนโลยีการเกษตร การอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนกระบือปลักพันธุ์ดีด้วยการผลิตตัวอ่อนในหลอดแก้วและการย้ายฝากนิวเคลียสด้วยเซลล์ร่างกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย WindowII)
138 ผศ. ดร. สุนันทา ทองทา เทคโนโลยีการเกษตร สมบัติทางโครงสร้าง เคมี-กายภาพและเชิงหน้าที่ของแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์จากกระบวนการที่แตกต่างกัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาววรวิกัลยา เกียรติ์พงษ์ลาภ
139 รศ. ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาและออกแบบเชิงแนวคิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กชนิดแบบผันน้ำ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
140 อาจารย์ ณัฐภรณ์ เจริญธรรม วิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาหน่วยเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิไทยโรดส์
141 Assoc. Prof. James R.Ketudat-Cairns วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาว สุภาภรณ์ ใบยา
142 รศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กคลองไผ่ อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
143 รศ. ดร. พงษ์ชาญ ณ ลำปาง เทคโนโลยีการเกษตร การเปรียบเทียบการให้นม การสืบพันธุ์และพฤติกรรมระหว่างแม่โคฟรีบรากับแม่โคพันธุ์ผสมโฮลสไตน์สายเลือดสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
144 อาจารย์ ดร. พรวสา วงศ์ปัญญา วิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือและเหล็กกล้าผสม โครเมียม-โมลิบดีนัม โดนการเคลือบด้วยคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นายณัฐพศ์ กลขุนทด
145 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ วิศวกรรม ศาสตร์ โครงการปรับปรุงเครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ให้กับ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด: โครงการระยะที่ 2 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
146 อาจารย์ ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารี วิทยาศาสตร์ การแพร่กระจาย การเลือกใช้พื้นที่ และพฤติกรรมของไก่ฟ้าพญาลอ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) นักศึกษาผู้รับทุน นางสาว จิระภา สุวรรณรัตน์
147 ผศ. ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาระบบตรวจวัดกลุ่มอิเลคตรอนช่วงสั้นระดับนาโนวินาที สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นายสุทธิพงษ์ โกพล
148 อาจารย์ ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด วิศวกรรมศาสตร์ การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นกล้วยในระดับห้องปฏิบัติการ UBI-SUT หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณอังคณา อ่างชัย
149 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ การผลิตกรดดี-แลคติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์ที่คัดแยกในประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
150 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากหัวมันสำปะหลังโดยใช้เชื้อเริ่มต้นจากที่ได้มีการพัฒนา ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย บริษัท สเตพไวส์ จำกัด

ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
151 ศ. ดร. กฤษณะ สาคริก วิทยาศาสตร์ พลวัตและปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนในกรดฟอสฟอริก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวปฐมา เกตุสูงเนิน
152 อาจารย์ ดร. พนารัตน์ รัตนพานี วิทยาศาสตร์ การทำบริสุทธิ์กรด L-แลกติกด้วยการกลั่นแบบมีปฏิกิริยาที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการหมุนเวียนตัวทำละลาย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
153 อาจารย์ ดร. นิสาชล จำนงศรี เทคโนโลยีสังคม การพัฒนาระบบสืบค้นกลาง STKC สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
154 ผศ. ดร. ปิยะวรรณ กาสลัก เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาผลการเติมแคลเซี่ยมเบนโทไนต์ในอาหารสัตว์ ต่อการดูดซับสารพิษจากเชื้อรา ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โวลก้ามาร์เก็ตติ้ง
155 ศ. ดร. นันทกร บุญเกิด เทคโนโลยีการเกษตร การปรับปรุงคอกเลี้ยงหมู สร้างบ่อผลิตแก๊สชีวภาพและผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ITAP-SUT โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่กิ่งทอง
156 ผศ. ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการวัสดุก่อสร้างเพื่อลดการสูญเสียและต้นทุนค่าวัสดุด้วยการมีส่วนร่วมของคนงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่) (Window II มทส=116,666 สกว=233,334)
157 ผศ. ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร เทคโนโลยีการเกษตร ผลของความแตกต่างเพศ และฮอร์โมน testosterone ต่อระดับการแสดงออกของยีนฮอร์โมนต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม และภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะในปลานิล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ โครงการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Window II มทส=240,000 สกว=240,000)
158 รศ. ดร. ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ เทคโนโลยีการเกษตร การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายด้วยวิธีกลายพันธุ์เพื่อให้ต้านทานโรคเน่าดำ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (Window II มทส=600,000 สกว=600,000)
159 อาจารย์ ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตกรดซักซินิกจากน้ำตาลซูโครส และกากน้ำตาลอ้อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่) (Window II มทส=120,000 สกว=240,000)
160 อาจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา วิทยาศาสตร์ โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิวและภายในก้อนสารของสตรอนเทียมไททาเนต: ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดและตัวกำเนิดชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่) (Window II มทส=120,000 สกว=240,000)
161 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและวิเคราะห์แบบจำลองการเปิดการติดต่อแบบพร้อมกันในโปรโตคอล Datagram Congestion Control Protocol สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่)
162 อาจารย์ ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ (อิ่มเหลา) วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมความล้าของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต ณ อุณหภูมิสูง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่) (Window II มทส=120,000 สกว=240,000)
163 ผศ. ดร. สุขเกษม กังวานตระกูล วิศวกรรมศาสตร์ การเตรียมวัสดุเชิงประกอบโดครงสร้างแบบไมโคร-นาโนอลูมินา เซอร์โครเนียจากของผสมผงแอลคอกไซด์สำหรับการใช้งานทางด้านวัสดุทดแทนกระดูกและงานทันตกรรม ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
164 รศ. ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่มีชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นายสุพิชฌา มีสุขเจ้าสำราญ
165 รศ. ดร. วิภา สุจินต์ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวพักตร์นิศา ศิริมนตรี
166 ผศ. ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาอิน-ซิทู ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ของวัสดุทำขั้วไฟฟ้าในลิเทียมไออนแบตตเตอรี่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นายอ่อนลมี กมลอินทร์
167 ผศ. ดร. บุญเรือง มะรังศรี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมการสลับเปลี่ยนของโพราไรเซชั่นภายใต้สนามไฟฟ้าโดยเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคระบบการวัดแบบวิธีสเปกโตรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ in-situ สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นางสาววิชชุลดา เข็มเพ็ชร
168 ผศ. ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดด้วยยางธรรมชาติดัดแปร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
169 ผศ. ดร. วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน วิศวกรรมศาสตร์ การเตรียมการตรวจสอบฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากพอลอเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนอะดิเพรทเทอเรพธาเลต สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
170 ผศ. ดร. วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน วิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการผลิตไมโครเซลลูลาร์โฟมจากพอลีแลคติกผสมแป้ง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
171 ผศ. ดร. อภิชาติ บุญทาวัน เทคโนโลยีการเกษตร การทำบริสุทธิ์กรด D และ L-แลกติกด้วยวิธีเอสเทอริฟิเคชั่น และการกลั่นจากน้ำหมัก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
172 อาจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สหสัมพันธ์สำหรับจำลองผลกระทบในกระบวนการเชื่อม TIC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ SEAGATE
173 รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย วิศวกรรมศาสตร์ การเพิ่มหมู่ฟังก์ชันในกรดบนพื้นผิวถ่านกัมมันต์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภายในประเทศ)
174 อาจารย์ ดร. พนารัตน์ รัตนพานี วิศวกรรมศาสตร์ การทำบริสุทธ์กรดแลกติกจากน้ำหมัก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
175 อาจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ CFD Software for Three-Dimensional Complex Geometry Flows ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
176 อาจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ Correlation for Modeling the Characteristics of Laser Soldering Interconnection บริษัทซีเกต
177 รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ วิศวกรรมศาสตร์ โครงการปรับปรุงเครื่องจักรอัตโนมัติในการประกอบ HDD ให้กับบริษัท HSST ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
178 ผศ. ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก วิศวกรรมศาสตร์ ส่วนผสมเนื้อดินปั้นพิเศษและเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สกอ.)
179 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรความปลอดภัยทางถนน หลักสูตร "การแก้ไขจุดอันตราย" สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
180 ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี วิศวกรรมศาสตร์ การจัดทำแผนแม่บทในการบูรณะและเสริมความแข็งแรงของทางแยกต่างระดับและสะพานบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

ลำดับที่ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน
181 อาจารย์ ดร. ณัฐภรณ์ เจริญธรรม วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาหน่วยเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิไทยโรดส์
182 ผศ. ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร วิศวกรรมศาสตร์ การเปรียบเทียบระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบไหลผ่านพื้นผิวและแบบไหลฝต้ผิวตัวกลางในการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสม ภายใต้สภาวะอัตราภาระรับน้ำทางชลศาสตร์สูง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (TRF-MAG Window II มทส=100,000 สกว=100,000)
183 ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ วิศวกรรมศาสตร์ รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ปี 2546/2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 ผศ. ดร. ปรเมศวร์ ห่อแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ภาพอัลตร้าซาวด์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
185 Prof. Dr. Sergey V. Meleshko วิทยาศาสตร์ Applications of group analysis to stochastic differential equations Centre of Excellence in Mathematics, มหาวิทยาลัยมหิดล
186 Assoc. Prof. Albert Schulte Schulz วิทยาศาสตร์ Ion-exchange stripping voltammetry at functionalize สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ-Sandwitch Program)
187 Assoc. Prof. Albert Schulte Schulz วิทยาศาสตร์ Use of nature and chemically modified biopolymers for sensor application สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ-Sandwitch Program)
188 Assoc. Prof. Albert Schulte Schulz วิทยาศาสตร์ Structure-function correlation of outer membrane proteins (porins) from Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ทุนปริญญาเอกในประเทศและร่วมกับต่างประเทศ-Sandwich Program)
189 Assoc. Prof. James R.Ketudat-Cairns วิทยาศาสตร์ BRG 5080007 structure and function relationship in plant b-glucosidases II สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนวุฒิเมธีวิจัย)
190 รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ วิทยาศาสตร์ ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นายสิทธิชัย กุลวงศ์)
191 ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อโดยใช้ตัวแบบ FIGARCH ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
192 ศ. ดร. กฤษณะ สาคริก วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฎิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนในอิมิเดโซล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาผู้รับทุน นายวรพงษ์ บัวเงิน)
193 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ ความหลากหลายของแบคทีเรียที่สร้างพอลิไฮดรอกซิแอลคาโนเอตซึ่งแยกได้จากกากมันสำปะหลัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษารับทุน นางอรอุมา จันทร์เสถียร)
194 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ แบคทีเรียนกรดแล็กติกและการพัฒนากลิ่นรสของน้ำปลา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษารับทุน นายโชคชัย เชื้อหนองทอน)
195 ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง วิทยาศาสตร์ เล็กตินจากเห็ดในวงศ์ Agaricaceae กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ทุนโครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
196 รศ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ วิทยาศาสตร์ การศึกษาเชิงทฤษฎีของการขนส่งประจุและสปินในโครงสร้างผสมหลายแบบในสเกลระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
197 ผศ. ดร. ปราโมทย์ แพงคำ เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ )
198 ผศ. ดร. สุนทร กาญจนทวี เทคโนโลยีการเกษตร Novel strategy development for biocontrol of Staphylococcus aurcus by non-antibiotics in food products Franco-Thai Cooperation Program in Higher Education and Research 2009-2001
199 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร คุณลักษณะของแอนโทไซยานินและโปรตีนในข้าวเจ้าและข้าวเหนี่ยวต่างสีในประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาที่รับทุน รัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์)
200 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ )
201 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ )
202 รศ. ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีชื่อวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ )
203 ผศ. ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก วิศวกรรมศาสตร์ ผลของการเจือแมงกานีสและคอปเปอร์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กของเซรามิกบิสมัทเฟอร์ไรท์แบเรียมไทเทเนต สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นักศึกษาผู้รับทุน นางสาวสุจิตรา จันดารักษ์