Print

ทุนวิจัยและพัฒนา

Last Updated on Friday, 29 September 2017 11:00

There are no translations available.

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
- ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
- คู่มือการบริหารการเงิน
- ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย

ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุน R&D)
- หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554
- ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการทั่วไป)
- ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร)
- หนังสือนำส่งใบสมัครขอรับทุน RD 2017-09-29
- แบบข้อเสนอโครงการ (Proposal)
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ
- แบบขออนุมัติเบิกเงิน 2017-09-29
- แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.) 2017-09-29
- แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ 2017-09-29
- แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.) 2017-09-29
- แบบรายงานความก้าวหน้า
- แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
- วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย
- แบบขอยกเลิกโครงการวิจัย
- แนวทางการคืนเงิน
- คำถามที่พบบ่อย
- รายงานการใช้จ่ายเงิน