พิมพ์

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2562 เวลา 15:07 น. เขียนโดย phraeploy jangphon วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:03 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2562 (25 มี.ค. 2562)

แบบขอสมัครรับทุน Research Brotherhood (สบวพ. BRO-01) (2 ก.ค. 2562)

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (สบวพ. BRO-02) (25 มี.ค. 2562)

- แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สบวพ. BRO-03)  (11 มิ.ย. 2562)

- แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (สบวพ. BRO-04) (6 มิ.ย. 2562)

- แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน (สบวพ. BRO-05)  (11 มิ.ย. 2562)

- แบบรายงานความก้าวหน้า (สบวพ. BRO-06)  (11 มิ.ย. 2562)