พิมพ์

คำถามที่พบบ่อย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 10:03 น.

 ทุนวิจัยและพัฒนา (โครงการวิจัย R&D)

1.ทุนนี้ใครขอได้บ้าง
ตอบ  หัวหน้าโครงการต้องเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.ขอได้เมื่อไร
ตอบ  ยื่นข้อเสนอโครงการสมัครขอรับทุนได้ตลอดปี

3.วงเงินเท่าไร
ตอบ  ไม่จำกัดวงเงิน

4.มีข้อจำกัดอะไรบ้าง
ตอบ  โครงการวิจัยต้องสามารถพัฒนาเชิงธุรกิจได้  หรือสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ หรือตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นกรณีๆ

5.มีขั้นตอนการขออย่างไร
ตอบ  ต้องนำเสนอตามขั้นตอนดังนี้
             1)คณะกรรมการประจำสำนักวิชา
             2)คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
             3)คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
             4)คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนกรวิจัยและพัฒนา (สภาวิชาการ)


 ทุนส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)


1.ทุนนี้ใครขอได้บ้าง
ตอบ  หัวหน้าโครงการต้องเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.ขอได้เมื่อไร
ตอบ  ยื่นข้อเสนอโครงการสมัครขอรับทุนได้ตลอดปี

3.วงเงินเท่าไร
ตอบ  ไม่เกิน 200,000 บาท

4.มีข้อจำกัดอะไรบ้าง
ตอบ  มีข้อจำกัดดังนี้
             1)มีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี และวงเงินงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท
             2)ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถจดสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ 
             3)ใช้สมทบกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยอื่นที่ได้รับจากแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศได้ ทั้งนี้ต้องได้ผลผลิตที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน
             4)อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถเป็นหัวหน้าโครงการเพื่อขอทุนนี้ในพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ แต่ต้องได้ผลงานตามที่ทุนนี้กำหนด  โดยนักศึกษาต้องไม่ใช้ผลงานเพื่อขอจบการศึกษา และต้องไม่ใช้ผลงานร่วมกัน
             5)ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  แต่จะไม่สนับสนุนค่าประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  ค่าอบรม  ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ

5.ต้องส่งผลผลิตอะไรบ้าง
ตอบ  ต้องส่งผลผลิตดังนี้
             1)ภายใน 2 ปี สำหรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ โดยนับตั้งแต่วันสิ้นสุดโครงการวิจัยที่ระบุในสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ถึงวันที่สำนักพิมพ์ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
             2)ภายใน 5 ปี สำหรับการจดสิทธิบัตร โดยนับตั้งแต่วันสิ้นสุดโครงการวิจัยที่ระบุในสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ถึงวันที่ได้รับสิทธิบัตร

6.ถ้าไม่ส่งผลงานตาม ข้อ 5 จะมีผลอย่างไร
ตอบ  หากพ้นกำหนดตาม ข้อ 5 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย

7.มีขั้นตอนการขอทุนอย่างไร
ตอบ  ต้องนำเสนอตามขั้นตอนดังนี้
             1)ผ่านสถานวิจัย
             2)คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย


 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

1.ทุนนี้ใครขอได้บ้าง
ตอบ  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.ขอได้เมื่อไร
ตอบ  ยื่นข้อเสนอโครงการสมัครขอรับทุนได้ตลอดปี และต้องสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว

3.วงเงินเท่าไร
ตอบ  
               ผู้ที่ยื่นขอรับทุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 สามารถขอทุนได้ดังนี้
            “๑๑.๑  กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น
            - ระดับมหาบัณฑิต มูลค่าไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อคน
            - ระดับดุษฎีบัณฑิต มูลค่าไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อคน
            ๑๑.๒ กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยชื่อ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
            - ระดับมหาบัณฑิต มูลค่าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคน
            - ระดับดุษฎีบัณฑิต มูลค่าไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อคน”

4.ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
ตอบ  ผู้ขอทุนคนต้องอ่านเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งสามารถ download ได้จาก website สถาบันวิจัยฯ

5.มีขั้นตอนการขออย่างไร
ตอบ  ต้องนำเสนอตามขั้นตอนดังนี้
             1)สาขาวิชา
             2)สถานวิจัย
             3)คณะทำงานพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

6.ปัญหาที่มักพบในการเขียนใบสมัครขอรับทุน
ตอบ  มักพบปัญหาดังนี้
             1)กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
             2)ไม่ระบุรายละเอียดในรายการที่ขอให้ชัดเจน
             3)ขออนุมัติในรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์โดยตรง) เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
             4)ขออนุมัติเบิกจ่ายที่ไม่เหมาะสม เช่น ค่าวัสดุสำนักงานเกิน 500 บาท ซื้อหมึกพิมพ์มากกว่า 1 ชุด  เป็นต้น
             5)ระบุรายการที่นักศึกษาต้องทำเอง เช่นการกรอกข้อมูล การเขียนโปรแกรม การแปลผลข้อมูล ฯลฯ


 ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

1.ทุนนี้ใครขอได้บ้าง
ตอบ  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.ขอได้เมื่อไร
ตอบ  ยื่นข้อเสนอโครงการสมัครขอรับทุนได้ตลอดปี  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่ใช่เรื่องที่เคยนำเสนอมาแล้ว  และไม่จำเป็นต้องสอบหัวข้อวิทยานินพธ์ผ่าน

3.วงเงินเท่าไร
ตอบ  ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ต่อปี

4.ขอไปนำเสนอผลงานต่างประเทศได้หรือไม่
ตอบ  ได้ แต่ก็ได้วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ต่อปี

5.ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
ตอบ  จ่ายได้ตามรายการที่ระบุในใบสมัครขอรับทุน

6.มีขั้นตอนการขออย่างไร
ตอบ  ต้องนำเสนอตามขั้นตอนดังนี้
             1)สาขาวิชา
             2)สถานวิจัย
             3)คณะทำงานพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

7.ปัญหาที่มักพบในการเขียนใบสมัครขอรับทุน
ตอบ  มักพบปัญหาดังนี้
             1)กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
             2)ไปนำเสนอผลงานมาแล้วจึงส่งใบสมัคร ทำให้ม่สามารถขอรับทุนได้

 วิจัยในมนุษย์


           - คำแนะนำการเขียนโครงการวิจัย
           - ทำไมต้องมีการทำวิจัยในมนุษย์
           - วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
           - หัวข้อที่ควรมีในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกโครงการ