พิมพ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มทส. เยี่ยมชมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2557 เวลา 09:07 น.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะ
เข้าเยี่ยมชมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มทส.
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา