พิมพ์

พิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2557 เวลา 08:07 น.

พิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา