พิมพ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาต้อนรับ คณะกรรมการประกันคุณภาพตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2557 เวลา 08:08 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2557 เวลา 08:08 น.

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)

การสัมภาษณ์คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา