โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11
“เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” 

 
หลักการและเหตุผล
          การวิจัยเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสามารถในการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาประเทศไทยด้วยการวิจัย จำเป็นที่จะต้องสร้างปัญญาปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญา สิ่งสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการวิจัยก็คือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการแก้ปัญหาของชาติอย่างเป็นรูปธรรม การจัดประชุมวิชาการถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เป็นเวทีที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน รวมถึงเป็นช่องทางในสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพรายได้และการพึ่งพาตนเอง ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 9 เครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดย สกอ. ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน และการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันแม่ข่ายของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินงานของเครือข่ายฯ เพื่อมุ่งผลิตงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านการผลิต และด้านการจัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีเอกภาพของสถาบันในเครือข่ายฯ เพื่อสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ รวมถึงต่อยอดผลงานวิจัยให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนเป้าหมาย
         
         ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยในแต่ละเครือข่ายฯ ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ สกอ. จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 นี้


วัตถุประสงค์
1  เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแพร่ผลงานวิจัย
2  เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน
3  เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาค มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน
4  เพื่อจัดประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยและเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย
 

ติดตามข่าวสาร


 

สอบถามข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4422-4757
โทรสาร: 0-4422-4750
E-mail:  ranc2016@sut.ac.th