หัวข้อการประชุม/การเสนอผลงานวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริหารจัดการท่องเที่ยว
การศึกษา
  รูปแบบการประชุม
ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
ภาคบรรยาย (Oral presentation)

ติดตามข่าวสาร


 

สอบถามข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4422-4757
โทรสาร: 0-4422-4750
E-mail:  ranc2016@sut.ac.th