กำหนดการ

วันที่ กำหนดการ
1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559 เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ (Full Paper)
30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลการพิจารณาบทความ
30 พฤศจิกายน 2559 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
19 - 20 ธันวาคม 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย


ติดตามข่าวสาร


 

สอบถามข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4422-4757
โทรสาร: 0-4422-4750
E-mail:  ranc2016@sut.ac.th