Search :Researcher Profile

Name : ¹ÇŹéÍ ¨Ù±Ð¾§Éì (Nuannoi Chudapongse)
Position : ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÃÂì À¡­.´Ã.
Institute : ÊÒ¢ÒÇÔªÒàÀÊѪÇÔ·ÂÒ ÊӹѡÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì
Professional : Pharmacology
Interest : Medicinal plant, Molecular biology, Drugs of abuse
Education :

 Degree  Institute  End Year
  Ph.D.(Pharmacology and Toxicology)   University of Mississippi, U.S.A.   2546
  À.Á.(àÀÊѪÇÔ·ÂÒ)   ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ   2538
  À.º.(àÀÊѪÈÒʵÃì)   ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè   2528

Project :

No  Title  Detail
1  ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§Ç͹ÇÔÅÅÔáºÃ¹´ìῤàµÍÃì¢Í§¤¹ : ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâ´Âãªéâ¤ÃÁÒâµÃ¡ÃҿբͧàËÅÇÊÁÃö¹ÐÊÙ§áÅÐáÁÊÊ໡â·ÃÁÔàµÍÃì (Conformational change in human von willebrand factor : Studies using high performance liquid chromatography and mass spectrometry)   ·Ø¹¨Ò¡Êӹѡ§º»ÃÐÁÒ³ (ÀÒÂãµé¡ÒþԨÒóҨѴÊÃÃâ´ÂÊӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË觪ҵÔ) »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2548-2549 Êè§ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѩºÑºÊÁºÙóìáÅéÇ
2  Ä·¸Ôì¢Í§ÅÙ¡ãµé㺵èÍ˹éÒ·Õè¢Í§äÁⵤ͹à´ÃÕÂ㹵Ѻ˹٢ÒÇ (Effects of Phyllanthus urinaria on the functions of rat liver mitochondria)   ·Ø¹¨Ò¡Êӹѡ§º»ÃÐÁÒ³ (ÀÒÂãµé¡ÒþԨÒóҨѴÊÃÃâ´ÂÊӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË觪ҵÔ) â¤Ã§¡Òûէº»ÃÐÁÒ³ 2550-2551 Êè§ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѩºÑºÊÁºÙóìáÅéÇàÁ×èÍÇѹ·Õè 2 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
3  ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§Ç͹ÇÔÅÅÔáºÃ¹´ìῤàµÍÃì¢Í§¤¹ : ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâ´ÂãªéÃÕ¤ÍÁºÔá¹¹·ìàÍÇѹâ´àÁ¹ (Conformational change in human von Willebrand factor : studies with a recombinant A1 domain)   â¤Ã§¡Òûէº»ÃÐÁÒ³ 2547-2548 ·Ø¹¨Ò¡Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
4  â¤Ã§¡ÒùÓÃèͧà¾×èÍÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§ÃÕ¤ÍÁºÔá¹¹·ìÇ͹ÇÔÅÅÔáºÃ¹´ìῤàµÍÃì¢Í§¤¹   â¤Ã§¡Òûէº»ÃÐÁÒ³ 2547 Êè§ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѩºÑºÊÁºÙóìáÅéÇ ·Ø¹¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃØè¹ãËÁè Á·Ê
5  Ä·¸Ôì·Ò§àÀÊѪÇÔ·ÂҢͧÅÙ¡ãµé㺠3 ª¹Ô´ (Pharmacological activities of three Phyllanthus species)   ·Ø¹¨Ò¡Êӹѡ§º»ÃÐÁÒ³ (ÀÒÂãµé¡ÒþԨÒóҨѴÊÃÃâ´ÂÊӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË觪ҵÔ)»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2548-2549 (ªØ´â¤Ã§¡ÒûÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅáÅлÃÐ⪹ì¢Í§¾×ªºÒ§ª¹Ô´ã¹·éͧ¶Ôè¹ ¢Í§ ÊӹѡÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì â´Â ÃÈ. ´Ã. ¡Ã¡ª ÍÔ¹·ÃÒ¾Ôર à»ç¹ËÑÇ˹éҪشâ¤Ã§¡ÒÃ) Êè§ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѩºÑºÊÁºÙ³ìáÅéÇ (11 µ.¤. 55)
6  ¡ÒÃÊ¡Ñ´¾ÅÒÊÁÔ´â´Â«ÔÅÔ¡ÒàÁÁàºÃ¹¤ÍÅÑÁ¹ì·Õè¹Ó¡ÅѺÁÒãªéãËÁè (Plasmid purification by regenerated silica membrane column)   ·Ø¹¨Ò¡Êӹѡ§º»ÃÐÁÒ³ (ÀÒÂãµé¡ÒþԨÒóҨѴÊÃÃâ´ÂÊӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË觪ҵÔ) â¤Ã§¡Òûէº»ÃÐÁÒ³ 2552 Êè§ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅéÇàÁ×èÍÇѹ·Õè 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556
7  Ä·¸Ôì·Ò§àÀÊѪÇÔ·ÂҢͧ¹éÓÁѹ¢Ô§µèÍ¡ÅéÒÁà¹×éÍàÃÕº¢Í§ËÅÍ´ÅÁ·Õèᡨҡ¡Ò¢ͧ˹٢ÒÇ (Pharmacological effects of ginger oil on islolated tracheal smooth muscle of rat)   ä´éÃѺ·Ø¹¨Ò¡Êӹѡ§º»ÃÐÁÒ³ (ÀÒÂãµé¡ÒþԨÒóҨѴÊÃÃâ´ÂÊӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË觪ҵÔ) â¤Ã§¡Òûէº»ÃÐÁÒ³ 2553 - 2554 Êè§ÃèÒ§ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѩºÑºÊÁºÙóìàÁ×èÍÇѹ·Õè 17 ¡Ã¡®Ò¤Á 2557

Publications :


No  Title  Detail

Innovation :

No  Title  Detail

Intellectual Properties :

No  Title  Detail

Award/Honor :

No  Name  Sponsor  Get Date
  IRD SEARCH | IRD LOGIN