Monthly Archives: December 2015


ประชุมเครือข่ายวิจัยอีสานล่างครั้งที่ 4/58

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา