กิจกรรมเครือข่าย


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมสู่ AEC

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมสู่ AEC วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2557 ณ คลองทรายรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


สมาชิกเครือข่ายอีสานล่าง ชมภาพกิจกรรม เสวนาระดมสมองจัดทำชุดโครงการการท่องเที่ยวอิสานล่าง ครั้งที่ 1 และ 2

จากการกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมสมองเพื่อจัดทำชุดโครงการการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1 และ 2 ของเครือข่ายฯ ณ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ เมนูภาพกิจกรรมค่ะ http://ird.sut.ac.th/lnern/index.php?option=com_content&view=category&id=45:2010-09-02-06-58-49&Itemid=94&layout=default


ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555 “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) ภาคโปสเตอร์ (Poster […]