แบบฟอร์มโครงการวิจัย


แบบฟอร์มโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

  • Concept Paper
  • Full Proposal
  • รายงานความก้าวหน้า
  • รายงานตัวชี้วัด
  • แบบรายงานฉบับสมบูรณ์
  • แบบเปิดบัญชี
  • แผนการใช้จ่ายเงิน
  • รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
  • หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม-สกอ.
  • แบบขอขยายระยะเวลาการวิจัย