ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ สกอ


1. บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (Peer Reviewers) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(เรียงตามอักษรรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ)
2. บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (Peer Reviewers) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(เรียงตามสังกัดของผู้เชี่ยวชาญ)