ประกาศ/ระเบียบต่างๆ


ประกาศ

 • ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2
 • ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก


 • คำสั่ง

 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง