ประชุมเครือข่ายวิจัยอีสานล่างครั้งที่ 4/58


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2558
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา