ผู้ประสานงาน


1

รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2

นางพรประภา ซ้อนสุข
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขานุการ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

3

นางดารณี คำสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง